English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / rekrutacja

rekrutacja

Zasady rekrutacji do VIII PALO:

1. Rekrutacja rozpoczyna się od września roku poprzedzającego naukę.

2. Decyzję o wpisaniu kandydata na listę przyjętych do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po odbyciu rozmowy z kandydatem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Wpisu na listę przyjętych dokonuje się po podpisaniu umowy o naukę i wpłaceniu wpisowego.

4. Kryteriami branymi pod uwagę przez szkołę są:
oceny uzyskane przez kandydata na koniec klasy II i oceny bieżące;
- preferowana średnia - co najmniej 4,5, obliczona z wyłączeniem przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, wf, religia / etyka,
- ocena zachowania - co najmniej dobra;
wynik egzaminu gimnazjalnego i oceny uzyskane na koniec gimnazjum (w wypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie po końcu roku szkolnego); preferowane wyniki - jak wyżej,
szczególne osiągnięcia kandydata.


5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty. Laureaci tych konkursów przez pierwszy okres nauki (wrzesień-styczeń) opłacają czesne w połowie wyskości.

6. Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
karta danych o uczniu [ściągnij plik .pdf]
zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki
2 zdjęcia
kserokopia skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego dane kandydata.


7. Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski lub hiszpański) oraz o informację o stopniu jego znajomości.

30% zniżki w Szkole Języków Obcych LinguaLand

Rodzice zainteresowani podjęciem przez ich dzieci nauki w naszym Liceum proszeni są o kontakt ze szkołą i umówienie się na rozmowę z dyrektorem szkoły.

Sekretariat Liceum czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00.

Telefon: 633-96-57 lub 632-93-13.Numer konta:
Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia - J.K.M.A Waligóra S.C.
41 1240 4533 1111 0000 5430 0297

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]