English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / regulamin

regulamin

Regulamin VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin VIII PALO oparty jest na Statucie szkoły, dostępnym w całości w sekretariacie, a w częściach na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. Jego przestrzeganie jest elementem wpływającym na ocenę zachowania. Ustalenia niniejszego regulaminu wynikają z faktu, iż poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uczciwość oraz odpowiedzialność są wartościami , które chcemy wspierać.

1. Wszystkich obowiązują na co dzień zasady kultury osobistej, w tym kultury języka oraz stroju, oraz poszanowania godności każdego człowieka.

2. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za swoje zachowanie, powinien unikać zachowań narażających na szwank zdrowie swoje oraz innych osób, jak również przeciwstawiać się przejawom agresji, tak słownej, jak i fizycznej.

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni szanować mienie prywatne i szkolne oraz reagować w wypadku jego niszczenia.

4. W trakcie pobytu w szkole każdy uczeń jest pod opieką nauczyciela (prowadzącego lekcję, dyżurującego na przerwie) i jest zobowiązany do podporządkowania się jego poleceniom (np. dotyczącym zdeponowania u nauczyciela telefonów komórkowych).

5. W razie zaistnienia jakiejkolwiek niepokojącej sytuacji należy powiadomić nauczyciela sprawującego opiekę, dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

6. Odpowiedzialność za grupę to także obowiązek takiego zachowania, które sprzyja pracy własnej i innych członków grupy. Oznacza to m.in. punktualne przychodzenie na lekcje, właściwe zachowanie na zajęciach oraz nieużywanie telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego w trakcie zajęć.

7. Uczniowie mają prawo do tego, by nauczyciel ustalił jasne, zgodne ze Statutem zasady obowiązujące na jego zajęciach. Jednocześnie każdy jest zobowiązany do ich przestrzegania.

8. Każdy uczeń ma prawo, by nauczyciel wyjaśnił zgłoszone mu wątpliwości. Nie powinno to jednak zaburzać przebiegu zajęć.

9. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć jedynie za wiedzą i pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) oraz za zgodą dyrektora lub jego zastępcy. W wyjątkowych wypadkach podstawą wcześniejszego zwolnienia z zajęć może być rozmowa telefoniczna rodzica (prawnego opiekuna) z dyrektorem lub jego zastępcą.

10. Nieobecności w szkole usprawiedliwia wychowawca na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub prośby rodzica (prawnego opiekuna) wpisanej do dzienniczka ucznia. Usprawiedliwienie należy przedstawić do 2 tygodni od powrotu ucznia do szkoły. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia zaległości wynikłych z nieobecności. W wypadku dłuższej nieobecności nauczyciel ustala termin nadrobienia zaległości.

11. Uczniowie pełnoletni mają prawo samodzielnie zwracać się z prośbą o zwolnienie (do dyrektora lub jego zastępcy) oraz usprawiedliwienie swojej nieobecności (do wychowawcy). Podstawę stanowi wpis do dzienniczka. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do pełnej informacji o frekwencji i postępach swego dziecka. Samodzielne usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić najpóźniej na pierwszej lekcji wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły.

12. Uczniowie klas II i III, którzy chcą dokonać zmiany realizowanych przez siebie przedmiotów rozszerzonych są zobowiązani do uzyskania zgody dyrektora, który dokumentuje przebieg nauczania każdego ucznia.


Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]