English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / potencjał

potencjał

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą powstałą z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym młody człowiek łatwo może zniknąć w tłumie. Od lat w naszej pracy opieramy się:

 • na poczuciu odpowiedzialności za każdego ucznia
 • na przekonaniu, że sensem istnienia każdej szkoły powinno być nakierowanie na dobro jej ucznia i troska o jego wszechstronny i harmonijny rozwój
 • na ludziach pragnących, by szkoła dawała nie tylko wiedzę, lecz by uczyła także poszanowania godności drugiego człowieka, uświadamiała młodym ludziom ich prawa i obowiązki oraz przekonywała, że uczciwość i odpowiedzialność to wartości, które mogą być drogowskazem życia
 • na wierze, że kluczem do sukcesu szkolnego jest pozytywna motywacja do nauki
 • na czytelnym systemie wymagań i konsekwentnym egzekwowaniu obowiązków, tak uczniowskich jak i nauczycielskich, wspartych życzliwym podejściem do każdego ucznia
 • na świadomości zagrożeń współczesnego świata i brak zgody na bezsilność wobec nich.

NASZ POTENCJAŁ

 • doświadczeni i życzliwi nauczyciele
 • otwarte podejście do nowych rozwiązań
 • życzliwa atmosfera
 • klasy do 20 osób
 • realna oferta wychowawcza
 • wypracowany system reagowania na sytuacje niepokojące
 • certyfikat Szkoły wyróżnionej za wychowanie"
 • współpraca z uczelniami krakowskimi
 • sukcesy w olimpiadach przedmiotowych
 • wyniki nauczania potwierdzone wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych i sukcesami absolwentów
 • bogata oferta zajęć z wychowania fizycznego
 • różnorodne działania pozalekcyjne
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym Krakowa
 • kontakty międzynarodowe

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]