English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / oferta

oferta

Poszerzony wymiar godzin języków obcych:

 • j. angielski - 6 godz. tyg.,
 • do wyboru: (3 godz. tyg.)
  - j. niemiecki,
  - j. hiszpański,
  - j. francuski.
 • dla chętnych możliwość zorganizowania nadobowiązkowych zajęć językowych (np. j. łaciński) lub uczestnictwo w zajęciach w Szkole Językowej LinguaLand (30% zniżki).
Przedmiotem obowiązkowym jest również filozofia.

Realizacja zajęć w zakresie rozszerzonym obejmuje obowiązkowo angielski. Od klasy drugiej uczniowie wybierają także inne przedmioty rozszerzone, które realizowane są w grupach.

Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań: język łaciński, pisanie na komputerze, Klub Europejski, kółka przedmiotowe, gazetka szkolna Ósme Cudo", rozbudowany system wolontariatu. Szkoła na bieżąco organizuje różne formy zajęć pozalekcyjnych w zależności od potrzeb, zajęcia w laboratoriach UJ i AGH, nauczanie dwujęzyczne (język angielski)

Szkoła przyznaje stypendia za dobre wyniki w nauce (łącznie z całkowitym zwolnieniem z opłat czesnego) oraz socjalne. [szczegóły przyznawanych stypendiów]

Szkoła należy do Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, uczestniczy w programach Unii Europejskiej Comenius, współpracuje z zagranicą (wymiana z Gymnasium Johanneum w Lüneburgu), prowadzi rozbudowany wolontariat, współpracując m.in. z Domami Dziecka, świetlicami środowiskowymi, a także z Poradniami Psychologicznymi. W ramach cyklu W pracowniach uczonych" uczniowie mają okazję spotkać się z przedstawicielami środowisk naukowych.

Kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami w zakresie wychowania, a opieramy ją na sprawdzonym systemie kontaktów z rodzicami, zróżnicowaniu form informowania o postępach uczniów oraz otwarte podejście do nowych rozwiązań.

Nasz program wychowawczy oparty jest na szacunku dla drugiego człowieka. Realizowany jest min. przez otwarte i uczciwe relacje międzyludzkie oraz aktywną działalność wolontariacką. Doświadczeni wychowawcy we współpracy z psychologiem szkolnym tworzą życzliwą i przyjazną atmosferę.

Szkoła oferuje:

 • klasy do 20 osób
 • opiekę medyczną,
 • współpracę ze szkołami z zagranicy,
 • zróżnicowane formy zajęć wychowania fizycznego (siłownia, basen, sala gimnastyczna,, ściana wspinaczkowa, taniec nowoczesny, kręgle, squash),
 • wycieczki i obozy śródroczne,
 • bogaty program edukacji kulturalnej (wyjścia do teatrów, filharmonii, kin, muzeów, szkolne inscenizacje i wernisaże).

Organizacja zajęć WF

  Szkoła oferuje kilka form zajęć WF:
 • basen
 • sala gimnastyczna
 • kręgielnia
 • ściana wspinaczkowa
 • taniec nowoczesny
 • squash
 • siłownia


Ocenianie oparte jest na systemie punktowym (punkty za uczestnictwo, aktywność, osiągnięcia, również poza szkolne).

Przejazd uczniów ze szkoły na salę i kręgielnię oraz z basenu do szkoły odbywa się pod opieką nauczyciela.

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]