English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / klasa pre-IB

klasa pre-IB

klasa pre-IB (kl. I liceum)

INFORMACJE / REKRUTACJA

Informacje

Po raz kolejny przyjmujemy kandydatów do grupyprzygotowującej do programu IB (tzw. grupy pre-IB). Jest to grupa pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego, w której część przedmiotów nauczana jest dwujęzycznie w językach polskim i angielskim (biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka). System ten ma przygotować uczniów do programu IB, w którym praktycznie cała nauka odbywa się w języku angielskim (za wyjątkiem j. polskiego oraz historii i geografii Polski). Uczniowie przygotowywani są także do rozważania zagadnień poruszanych w ramach przedmiotu teoria wiedzy, mającego kluczowe znaczenie w programie IB. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli uczących także w programie IB. Po ukończeniu nauki w tej grupie uczeń może przejść do programu IB (po napisaniu pracy kandydackiej) lub kontynuować naukę w standardowym liceum ogólnokształcącym.


Rekrutacja

Rekrutacja do grupy pre-IB odbywa się na podstawie rozmowy z koordynatorem programu IB lub dyrektorem szkoły. Decyzję o przyjęciu do klasy podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę oceny z półrocza klasy trzeciej gimnazjum (lub oceny końcowe i wynik egzaminu gimnazjalnego, jeśli są już dostępne).


Kontakt: tel. 12 633 96 57, e-mail:ib.viiipalo@gmail.com

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]