English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / 20-lecie

20-lecie

Dnia 19. kwietnia 2013 r. odbyła się główna uroczystość obchodów 20-lecia VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Wśród gości znaleźli się m.in. Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, radna Sejmiku Małopolskiego Teresa Starmach oraz sekretarz Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i jednocześnie dyrektor VIII Prywatnego LO w Krakowie Piotr Machowski. Licznie przybyli absolwenci Liceum (szkołę ukończyło dotychczas ok. 500 osób) oraz uczniowie, nauczyciele i rodzice, również prowadzonego wspólnie z LO Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6 im. F. Chopina.Na oficjalną cześć uroczystości złożyły się m.in.: przemówienie dyrektora dra hab. Jerzego Waligóry, wystąpienia Gości (przemawiali wszyscy przed chwilą wyliczeni, a Pani Teresa Starmach w imieniu władz województwa małopolskiego wręczyła przyznany szkole medal POLONIA MINOR), akt wbicia tzw. gwoździa w drzewce sztandaru przez Weronikę Kiebzak, wybitną uczennicę klasy II IB oraz. wręczenie nagród i okolicznościowych listów pracownikom LO.Po części oficjalnej odbył się spektakl Szkoła jak sen. Autorami scenariusza i reżyserami byli poloniści: dr Piotr Kołodziej i dr Janusz Waligóra. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów, której kuratorką była mgr Dorota Tomalska. Na stoisku można było zakupić tom prozy autorstwa naszych uczniów Proza dwudziestolecia VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego pod red. Bartłomieja Adlera, polonisty w oddziałach międzynarodowych, z rysunkami Sebastiana L. Kudasa, absolwenta szkoły, obecnie scenografa Piwnicy pod Baranami".

Obchody zakończyło wieczorne spotkanie absolwentów i pracowników VIII PALO, na którym wspominano dawne i mniej dawne czasy .... i bawiono się do samego rana w gościnnych salach Cafe Foyer.


Fragmenty przemówienia dyrektora VIII PALO dra hab. Jerzego Waligóry:


Jak wiadomo, VIII PALO od początku związane było ze środowiskiem uczelni pedagogicznej, z której rekrutuje się wielu nauczycieli. Wielokrotnie podkreślałem, że jest niezwykle ważne, aby uczelnia kształcąca przyszłych pedagogów sprawowała swoisty - bo realizowany poprzez pracowników naukowych jednocześnie uczących w szkole - patronat. Dzięki temu zresztą dochodzi do połączenia dwóch postaw: badawczej i wdrożeniowej. Zdecydowanie uważam, że to wzorcowe dla oświaty rozwiązanie. I nawiązujące do starej, dobrej tradycji kurateli uniwersytetów nad szkolnictwem niższego szczebla. Zapewnia to wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych przez stale rozwijającą się naukowo kadrę, jednocześnie przygotowaną od strony metodycznej do roli nauczyciela szkoły średniej. [...]

Nieustannie staramy się wzbogacać i modyfikować naszą ofertę edukacyjną. Gdyby skupić się tylko na ostatnich pięciu latach, czasie od obchodów 15-lecia, kiedy przeprowadzałem podobny bilans, trzeba by w pierwszym rzędzie wymienić uzyskanie prawa do prowadzenia oddziałów międzynarodowych, umożliwiających zdobycie dyplomu IBO (matury międzynarodowej). Warto dodać, że jako jedna z pierwszych szkól w Polsce uzyskaliśmy te uprawnienia zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi zapisanymi w noweli ustawy o systemie oświaty.
W ostatnim okresie zacieśniliśmy też związki z krakowskimi uczelniami. Zawsze mieliśmy dość bliskie relacje ze szkołami wyższymi, zwłaszcza z Uniwersytetem Pedagogicznym i Uniwersytetem Jagiellońskim (Projekt Popularyzacji Fizyki "Feniks"); z tych uczelni wywodzi się znaczna część kadry nauczającej. Od lat współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera (projekt Szkolny koncern medialny), Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, a ostatnio podpisaliśmy umowy o partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Rolniczym. Wszechstronna współpraca z uczelniami, realizacja wspólnych projektów, akademicka w dużej mierze kadra - to ważkie argumenty na rzecz akademickości naszego LO.
Staram się zawsze przy takiej okazji jak dzisiejsza podkreślać fundamentalne znaczenie w dydaktyce i wychowaniu rzetelnego dialogu między uczniem i nauczycielem. Dialogu nierzadko trudnego, wymagającego wysiłku i dobrej woli, ale przecież tylko tak można dojść do wypracowania efektywnego rozwiązania. Istotna rola w planowaniu i realizowaniu działań wychowawczych przypada rodzicom, z którymi szkoła stara się być w ciągłym kontakcie, aby wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Troska o bliski kontakt leży też u źródeł decyzji o utrzymaniu comiesięcznych spotkań z rodzicami, mimo dziennika elektronicznego umożliwiającego ograniczenie tego rodzaju relacji.
Niezwykle ważnym elementem działań wychowawczych jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby ludzi chorych, biednych, wymagających wsparcia. Dzięki zaangażowaniu szkolnego psychologa i niektórych nauczycieli (szczególnie opiekunki tzw. CAS w klasach IB) ciągle rozbudowujemy system świadczonej przez naszych uczniów pomocy wolontariackiej. Tradycją szkoły stały się też aukcje i zbiórki charytatywne, szczególnie wzruszające są te - najczęściej organizowane w okresie bożonarodzeniowym - na których sprzedawane są uczniowskie wyroby własne. Warto może przy tej okazji wspomnieć, że w naszej szkole przyznaje się stypendia socjalne. Kilkakrotnie zapewniliśmy uzdolnionej młodzieży z ubogich środowisk wiejskich i małomiasteczkowych możliwość kształcenia (przez cały cykl) nie tylko zwalniając ją z płacenia czesnego, ale fundując obiady, podręczniki oraz zapewniając dopłatę do zakwaterowania. [...]

Kilka słów o sukcesach: obok najważniejszego: stworzenia szkoły o specyficznej atmosferze, sprzyjającej rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu wysokich wyników w nauce bez spotęgowanego stresu i przy zachowaniu życzliwości trzeba wymienić udany udział w olimpiadach i konkursach. Już szesnastokrotnie (TAK!) nasi uczniowie zdobywali tytuły laureatów i finalistów olimpiad (oczywiście szczebla centralnego), m.in. języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, wiedzy o Unii Europejskiej i teologii katolickiej. W stosunku do liczby wszystkich uczniów (szkołę ukończyło dotychczas ok 500 osób) to bardzo dobry rezultat, bo oznacza, że niemal co 30 absolwent/uczeń był/jest laureatem olimpiady szczebla centralnego. M.in. z tego względu szkoła zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach Perspektyw" i Rzeczpospolitej" oraz "Gazety Wyborczej". Nasi uczniowie odnoszą też sukcesy w ogólnopolskich czy lokalnych, ale prestiżowych konkursach, m.in. Konkursie Tischnerowskim czy Małopolskim Konkursie Wiedzy Chemicznej. Cieszyć muszą też satysfakcjonujące nas wyniki matury. Dzięki tym osiągnięciom w ogłaszanych przez prasę rankingach małopolskich szkół średnich VIII PALO zajmuje bardzo wysokie lokaty. Tak jest już od lat, bo po raz pierwszy odnotowane zostało w rankingu Gazety Wyborczej" w roku 1999 na 11 miejscu w Małopolsce. W 2005 było na miejscu 5. Najlepiej było w latach 2006 i 2010 , kiedy zajęliśmy drugie miejsce (po słynnej V-tce), pokonując wiele renomowanych liceów, w 2007 r. byliśmy na miejscu IV, a w 2008 na IX. W ogłoszonym przez "Perspektywy" w styczniu tego roku (2013) ogólnopolskim rankingu zajęliśmy 7. miejsce w Małopolsce wśród wszystkich liceów, ale jako 1. na liście rankingowej liceum niepubliczne. A zatem właściwie od wielu lat jesteśmy w pierwszej dziesiątce szkół średnich województwa, co biorąc pod uwagę poważną konkurencję, nierzadko - jak wspominałem - kilkusetletnich szkół, bez fałszywej skromności można uznać za znaczące osiągnięcie. Nie byłoby ono możliwe bez pasji uczniów i zaangażowania nauczycieli. Bo nawet najzdolniejszy uczeń potrzebuje nauczyciela - przewodnika, pełnego empatii, otwartego na potrzeby swego podopiecznego.
W trosce o doskonalenie naszej pracy 8 lat temu wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001 -2001. Rokrocznie szkoła jest poddawana zewnętrznemu audytowi przez przedstawicieli Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Liceum uzyskało również nadawany niegdyś przez Małopolskiego Kuratora Oświaty tytuł Szkoły wyróżnionej za wychowanie".
Wspominałem o roli nauczycieli w tworzeniu dobrej placówki oświatowej. Mimo wszystko niewiele by oni jednak osiągnęli, gdyby nie uzdolnieni, pracowici i dobrze zmotywowani do nauki uczniowie. Tych najlepszych honorujemy tzw. gwoździem wbitym w drzewce sztandaru. Pozwólcie Państwo, że z okazji dzisiejszej uroczystości wymienię ich nazwiska w porządku chronologicznym (od r. 2002, bo wtedy LO otrzymało sztandar i wtedy ustanowiliśmy ten zwyczaj): Piotr Krawczyk, Magdalena Dobrzyńska, Sabina Imburska, Łukasz Walter, Joanna Surowiec, Daniel Zatorski, Mikołaj Białko, Joanna Gabryś, Piotr Helstein, Natalia Czopek, Zygmunt Łodziński, Anna Śmiałek, Janina Rochon, Agnieszka Kaszluga, Michał Grzesikowski, Michał Wójcicki, Leszek Malec, Antoni Stanek. Dzisiaj dołączą do tego pocztu wybitnych uczniów kolejne osoby. Chcę podkreślić, że wielu z tych najlepszych licealistów, często jednocześnie olimpijczyków to absolwenci naszego Gimnazjum Akademickiego. Te wspólne 6 lat naprawdę wiele daje i wiele znaczy. Korci, aby w tym miejscu dorzucić, parafrazując pewne hasło popularyzujące fundusze europejskie: nie każdy widzi, nie każdy korzysta...Dziękuję Wam wszystkim za wysiłek i twórczą ambicję. Składam podziękowanie wszystkim pracownikom szkoły - pedagogicznym i niepedagogicznym za wspólny trud. Dziękuję wszystkim absolwentom, wśród których są m.in. architekci, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie, lekarze, a nawet pilotka boeinga 707, uczestniczący w misjach NATO tłumacz z perskiego, żołnierz zawodowy poważnie ranny w Afganistanie, a także scenograf "Piwnicy pod Baranami". Słowem - niemal cały przekrój społeczny polskiej elity. Wyraźnie to podkreślam: elity, bo społeczeństwo potrzebuje elit. Składam podziękowania uczniom i ich rodzicom za to, że obdarzyli nas zaufaniem, którego staramy się nie zawieść.


Za 5 lat "srebrne wesele", 25-lecie. Wyrażam nadzieję, że doczekamy go w dobrej kondycji, pomnażając niemały już dorobek i znaczące osiągnięcia. Tego nam wszystkim życzę. Z całego serca!

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]